JÁTÉKSZABÁLYZAT

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

A „FAGYIZZ ÉS NYERJ EGY AUTÓT” elnevezésű sorsolásos nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a SZOKOLAI ÉS TÁRSA Korlátolt Felelősségű Társaság (céget nyilvántartó cégbíróság: Gyulai Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 04-09-009415, székhely: 5900 Orosháza, Október 6. u. 57., adószám: 14936779-2-04) (a továbbiakban: Szervező).
A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat kizárólagosan a Szervező jogosult ellátni.

2. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ ÜZLETEK

A Játékban a Szervező által üzemeltetett alábbi cukrászdák és fagylaltozók (a továbbiakban: Üzletek) vesznek részt:
2.1. SZOKI Cukrászda és Kávézó 5900 Orosháza, Könd u. 47-49. (Vásárcsarnok)
2.2. JÉGSAROK Fagylaltbár és Cukrászda 5920 Csorvás, Rákóczi u. 27-29.
2.3. CARPIGIANI Fagylaltbár 5900 Orosháza Kossuth u. 2-4.
2.4. JÉGSZIGET Fagylaltbár és Cukrászda 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 131.
2.5. JÉGSZIGET Fagylaltbár és Cukrászda 5940 Tótkomlós, Liszt Ferenc u. 1.

3. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

3.1. A Játékban kizárólag az a magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel és a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes és a jelen játékszabályzat (a továbbiakban: Játékszabályzat) 3.11. pontjában meghatározott személyek körébe nem eső magyar állampolgár (a továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki a Játék jelen Játékszabályzat 4. pontjában megjelölt időtartama alatt
3.1.1. a jelen Játékszabályzat 2. pontjában megjelölt Üzletek bármelyikében alkalmanként legalább 1.000,-Ft értékben kizárólag fagylaltot vásárol, és
3.1.2. közvetlenül a vásárlás után olvasható névvel, pontos lakcímmel, születési adatokkal, telefonszámmal, dátummal és saját aláírásával ellátva az Üzlet eladójától kapott, a Szervező cégbélyegzőjének eredeti lenyomatával ellátott nyereményjáték szelvényt (a továbbiakban: Pályázat vagy Nyereményszelvény) bedobja az Üzletben kihelyezett, közjegyző által hitelesítetten lezárt gyűjtődobozba (a továbbiakban: Gyűjtődoboz), és
3.1.3. a Nyereményszelvény kitöltésével és Gyűjtődobozba bedobásával tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játékszabályzatban megjelölt valamennyi feltételt.
3.2. Minden Játékos 1.000,-Ft-onként jogosult egy darab Nyereményszelvényre, de amennyiben a Játékos más terméket is vásárol a jelen Játékszabályzat 2. pontjában felsorolt Üzletek bármelyikében, a Nyereményszelvényre való jogosultsághoz csak és kizárólag a megvásárolt fagylalt értékének kell elérnie legalább az 1.000,-Ft-os értékhatárt.
3.3. Egy Játékos a Játék időtartama alatt korlátlan számú Nyereményszelvény kitöltésére jogosult, mivel 1.000,-Ft-onként jogosult egy darab Nyereményszelvényre, így korlátlan számú Nyereményszelvényt jogosult bedobni a jelen Játékszabályzat 2. pontjában megjelölt Üzletekben kihelyezett Gyűjtődobozba.
3.4. A Játékos a nyertes személyéről személyesen a jelen Játékszabályzat 2.1. pontjában megjelölt SZOKI Cukrászda és Kávézóban, a Szervező által működtetett www.szokicukraszdaeskavezo.hu weboldalon, továbbá a jelen Játékszabályzat 2. pontjában megjelölt Üzletek facebook oldalain értesül.
3.5. A Játékban való részvétel önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges adatait vagy azok törlését kéri a Nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet.
3.6. Amennyiben a Nyereményszelvényen található bármelyik azonosító adat hiányzik, az azonosító adatok bármelyike elmosódott vagy egyéb módon sérült, és ezáltal a Játékban történő részvételhez szükséges bármely információ nem olvasható, vagy a Szervező cégbélyegzőjének eredeti lenyomata hiányzik, a Szervező jogosult a Játékos ilyen Nyereményszelvényét a Játékból kizárni. Bármilyen módon hamisított vagy manipulált Nyereményszelvény érvénytelen, és kizárásra kerül a Játékból. A Játékban részt vevő Nyereményszelvény érvényességével, valamint a Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a Nyereményszelvény tulajdonjogával összefüggésben felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett Játékából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett Játékban csalást vagy hamisítást követ el. A Játékkal kapcsolatban a jogi út kizárva.
3.7. A Játékos a Nyereményszelvényen megadott adatai alapján kerül azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
3.8. Azok a Nyereményszelvények, amelyek a jelen Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek.
3.9. A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós adatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembe vételre a Játékban. A Szervező a nem valós adatokat megadó Játékost automatikusan kizárja a Játékból.
3.10. A Nyereményszelvényt a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben az, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárja. A Szervező kizárólag azt a Nyereményszelvényt tekinti érvényesnek, amelyen a Játékos saját adatai szerepelnek, a Játékos saját kezűleg aláírja és szerepel rajta a Szervező cégbélyegzőjének eredeti lenyomata.
3.11. A Játékból ki vannak zárva a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselője, munkatársai, alkalmazottai, valamint ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói és 2. pontjában meghatározott hozzátartozói. Kivételt képez ez alól az Üzletben dolgozó eladó, amikor a Nyereményszelvény Gyűjtődobozba való bedobását a Játékos nevében végzi. Ez esetben a Nyereményszelvényt az eladó is kitöltheti a Játékos megbízásából a Játékos adataival, de a Nyereményszelvény csak akkor érvényes, ha azt a Játékos saját kezűleg aláírja.
3.12. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerül az a Játékos, aki a Játék szellemével ellentétesen nem valós adatokkal vesz részt a Játékban, illetve hamis, vagy hamisított eszközt használ fel a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növelje a saját nyerési esélyét. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító közreműködő vagy Játékos köteles megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoz.

4. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

4.1. A „FAGYIZZ ÉS NYERJ EGY AUTÓT” elnevezésű nyereményjáték 2021. április 10. 8.00 órától 2021. október 10. 20.00 óráig tart.
4.2. A Pályázat beérkezésének határideje: 2021. október 10. 20.00 óra. A sorsoláson azok a Nyereményszelvények vesznek részt, amelyeket 2021. október 10-én 20.00 óráig a jelen Játékszabályzat 2. pontjában megjelölt Üzletekben kihelyezett Gyűjtődobozba bedobtak.
4.2. A nyilvános sorsolás időpontja: 2021. október 15. 10.00 óra.
4.3. A sorsolás közjegyző jelenlétében történik. A sorsolás helyszíne: Közjegyzői Iroda – 5900 Orosháza, Thököly u. 15.
4.4. A Szervező jogosult a Játékot a Játékosok www.szokicukraszdaeskavezo.hu weboldalon történt ezirányú értesítését követően bármikor, indokolás nélkül felfüggeszteni, visszavonni. A Játék esetleges felfüggesztéséig, visszavonásáig folyamatosan lehetőség van a Játékban való részvételhez szükséges Nyereményszelvények Gyűjtődobozba történő bedobására.

5. A JÁTÉK MENETE

5.1. Az a Játékos, aki a Játék időtartama alatt a jelen Játékszabályzat 2. pontjában felsorolt Üzletek bármelyikében a jelen Játékszabályzat 3.1. pontjában foglalt feltételeket teljesítve a hiánytalanul és olvashatóan kitöltött, valamint saját kezűleg aláírt Nyereményszelvényt a kihelyezett Gyűjtődobozba bedobta, jogosulttá válik a Szervező által meghatározott nyereményre (a továbbiakban: Nyeremény).
5.2. A Szervező a sorsolást megelőző meghatározott napon – 2021. október 11-én – a jelen Játékszabályzat 2. pontjában felsorolt Üzletekben lévő Gyűjtődobozokat összegyűjti és azokat a sorsolás napjáig a székhelyén megőrzi.
5.3. A Szervező a Játék időtartama alatt érvényesen kitöltött Nyereményszelvények közül 2021. október 15-én 10.00 órakor nyilvános sorsoláson közjegyző jelenlétében (Közjegyzői Iroda – 5900 Orosháza, Thököly u. 15.) véletlenszerűség elvének eleget tevő kézi sorsolással kisorsolja a Nyereményt. 1 (egy) darab nyertes és 3 (három) darab tartaléknyertes kisorsolására kerül sor.
5.4. A Szervező jogosult közzétenni a nyertes Nyereményszelvény tulajdonosának (a továbbiakban: Nyertes) nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével) a www.szokicukraszdaeskavezo.hu weboldalon, továbbá a jelen Játékszabályzat 2. pontjában megjelölt Üzletek facebook oldalain.

6. A NYEREMÉNY, A NYERTES ÉRTESÍTÉSE, A NYEREMÉNY ÁTADÁSA

6.1. A Nyeremény egy darab bruttó 1.000.000,-Ft értékű, üzemképes és műszaki vizsgával rendelkező SUZUKI SWIFT típusú használt személyautó, amely az elsőként kisorsolt Játékos (a továbbiakban: Nyertes) nevére szóló forgalmi engedéllyel kerül átadásra a Nyertes részére.
6.2. A Szervező az elsőként kisorsolt Játékost, azaz a Nyertest – amennyiben a nyilvános sorsoláson nem vesz részt személyesen – legkésőbb a sorsolást követő 8 (nyolc) munkanapon belül értesíti a Nyereményszelvényen feltüntetett telefonszámon, ennek eredménytelensége esetén pedig a Nyereményszelvényen megadott lakcímre küldött levélben postai úton (a továbbiakban: Értesítés). Szabályos postázásnak minősül, ha a Szervező igazolni tudja, hogy az Értesítést ajánlott, tértivevényes küldeményként postára adta. A kézbesítésért, vagy annak elmaradásáért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
6.3. A Nyertes a Nyereményét a Szervezővel előzetesen egyeztetett időpontban, személyesen veheti át a Szervező székhelyén az Értesítést követő 30 (harminc) napon belül. A Nyertesnek a Nyeremény átvételére a Szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 11. § (7a) bekezdése alapján legkésőbb a sorsolást követő 90 (kilencven) napos jogvesztő határidőn belül van lehetősége.
6.4. A Nyeremény átvételének feltétele a Nyertes személyazonosságának kétséget kizáróan történő igazolása a Nyereményszelvényen szereplő adatait tartalmazó érvényes arcképes személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel és lakcímkártyával.
6.5. A Nyeremény átvételekor a Nyertes hozzájárulásával közös fotó készül a Nyeremény átvételéről, amely közzétételre kerül a jelen Játékszabályzat 2. pontjában megjelölt Üzletek facebook oldalain.
6.6. A Szervező kizárja a Játékból azt a Nyereményszelvényt, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Nyereményszelvényen feltüntetett személyes adatok nem olvashatóak, a kitöltés hiányos vagy téves, nem szerepel rajta a Szervező cégbélyegzőjének eredeti lenyomata, a Nyereményszelvény hamis vagy hamisított vagy a Nyereményszelvényen feltüntetett Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek (a továbbiakban: Érvénytelen nyereményszelvény). A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
6.7. Amennyiben a Nyertes Nyereményszelvénye a jelen Játékszabályzat 6.6. pontjában foglalt okok miatt érvénytelen, és ezért a Nyertes Nyereményszelvénye a Játékból kizárásra kerül, erre az esetre 3 (három) darab tartaléknyertes kerül kihúzásra. Amennyiben a Nyertes Nyereményszelvénye érvénytelen, az elsőként kihúzott tartaléknyertes lép a Nyertes helyébe. Amennyiben az elsőként kisorsolt tartaléknyertes Nyereményszelvénye is érvénytelen, a másodikként kisorsolt tartaléknyertes lép a Nyertes helyébe. Amennyiben a másodikként kisorsolt tartaléknyertes Nyereményszelvénye is érvénytelen, a harmadikként kisorsolt tartaléknyertes lép a Nyertes helyébe.
6.8. Amennyiben a Nyertes – vagy a Nyertes helyébe lépett tartaléknyertes – a Nyeremény átvételéről szóló értesítését követően legkésőbb 2022. január 15-ig személyes adatai hitelességét igazoló érvényes arcképes okmányaival (személyi igazolvány vagy útlevél, lakcímkártya) a Nyereményéért a megadott feltételek szerint nem jelentkezik, ezen határidő lejártát követően nem jogosult a Nyeremény átvételére, és azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.
6.9. A Nyertes – vagy a Nyertes helyébe lépett tartaléknyertes – köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átvételére sor kerüljön. Ha a Nyertes – vagy a Nyertes helyébe lépett tartaléknyertes – jelen pontban írt együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, és így a Nyeremény átadása a Nyertes – vagy a Nyertes helyébe lépett tartaléknyertes – részére meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.
6.10. Amennyiben a Szervező a Nyertest – vagy a Nyertes helyébe lépett tartaléknyertest – a Nyereményszelvényen megadott adatok valótlansága miatt vagy egyéb okból nem tudja értesíteni a jelen Játékszabályzat 6.2. pontjában megjelölt időtartamon belül, vagy a Nyertes – illetve a Nyertes helyébe lépett tartaléknyertes – az Értesítésre nem reagál és a Nyereményt a jelen Játékszabályzat 6.3. pontjában megjelölt időtartamon belül nem veszi át, ebben az esetben a Nyeremény értékét a Szjtv. 11. § (10) bekezdése alapján játékadó címén a Szervezőnek be kell vallani és a Nyeremény átvételére nyitva álló határidő (2022. január 15.) lejárta utáni 30 nap elteltét követő hónap 20. napjáig a központi költségvetésbe be kell fizetni.
6.11. A Nyeremény másra át nem ruházható, illetve készpénzre nem váltható.

7. ADÓZÁS

A Nyereményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A Szervező feladata a Nyertes kisorsolása, felkutatása, és tájékoztatása.

8. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

8.1. A Játékszabályzat a Játékban résztvevő, a jelen Játékszabályzat 2. pontjában megjelölt Üzletekben és a www.szokicukraszdaeskavezo.hu weboldalon kerül közzétételre.
8.2. A Játékos a Játékkal és a Nyereménnyel kapcsolatos további információért, illetve kérdéseivel a szokolainorbert1@gmail.com e-mail címen tudja a Szervezővel a kapcsolatot felvenni.

9. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

9.1. A Játékos a Játék során átadott információkat, személyes adatokat kizárólag a Szervező részére adja át. A megadott adatok kezelője a SZOKOLAI ÉS TÁRSA Korlátolt Felelősségű Társaság Szervező, mint adatkezelő, adatfeldolgozó.
9.2. A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Az, aki a Játékban részt vesz, tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy
9.2.1. a Szervező, mint adatkezelő és mint adatfeldolgozó a megadott személyes adatait a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza;
9.2.2. nyertesség esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza (különösen a www.szokicukraszdaeskavezo.hu weboldalon, továbbá a jelen Játékszabályzat 2. pontjában megjelölt Üzletek facebook oldalain feltüntesse);
9.2.3. a Játékosról és a Nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; és
9.2.4. részvételével minden tekintetben kifejezetten elfogadja jelen Játékszabályzat minden rendelkezését.
9.3. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a Szervező székhelycímére küldött ajánlott tértivevényes postai küldeményben.
9.4. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi.
9.5. A Szervező garantálja, hogy a Játékosok személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR – általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései alapján kizárólag a jelen Játék lebonyolítása érdekében kezelheti.

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK

10.1. A Nyereményszelvényen szereplő adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának a Nyertes hibájából történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a Nyeremény átadása során a Nyertes hibájából keletkezett károkért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
10.2. A Szervező a Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a Nyertes ilyen igényét a hatályos jogszabályok szerint érvényesítheti.
10.3. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.
10.4. A Szervezőnek jogában áll vis major esetén a Játékot felfüggeszteni, vagy a Játék időtartamát meghosszabbítani, ezáltal a sorsolás időpontját későbbi időpontra áthelyezni.
10.5. A jelen Játékra és Játékszabályzatra kizárólag a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
Kelt: Orosháza, 2021. április 10.